Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

處女

  1. Trinh nữ tu hành.