Tiếng Thổ Dục Hồn sửa

Hậu tố sửa

(*-yin/*-yiñ)

  1. Hậu tố sở hữu-thuộc tính.

Tham khảo sửa

  • Lỗi Lua trong Mô_đun:quote tại dòng 2664: Parameter "publication-place" is not used by this template..