Tiếng Kyakala Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

  1. người.