Tiếng Kyakala sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

  1. người.