Tiếng Thái

Động từSửa đổi

  1. mở
    เปิดไฟ — mở đèn
    เปิดประตู — mở cửa

Trái nghĩaSửa đổi

  1. ปิด