हिन्दी

Tiếng HindiSửa đổi

Danh từSửa đổi

हिन्दी

  1. Tiếng Hin-đi: ngôn ngữ dùng trong Tiểu Bang Bắc Ấn Độ; cũng dùng ở Fiji, Guyana, và như tiếng thứ hai của người Ấn-độ trong nhiều nước khác.