Tiếng Ả Rập sửa

Chuyển tự sửa

Địa danh sửa

سايغون

  1. Sài Gòn.