упрочиться

Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

упрочиться Hoàn thành

  1. Xem упрочиваться.

Tham khảoSửa đổi