Tiếng Dukha sửa

Chuyển tự sửa

Động từ sửa

те

  1. nói.

Tham khảo sửa