Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

works

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của work

Chia động từ sửa