Tiếng Hà Lan

sửa

Giới từ

sửa

voor

  1. trước: ở trước mặt của
  2. cho: dành, định cho
  3. voor, vóórtrước: nhanh hơn

Trái nghĩa

sửa

Liên từ

sửa

voor

  1. trước khi

Đồng nghĩa

sửa

voordat

Trái nghĩa

sửa

nadat

Phó từ

sửa

voor

  1. trước
  2. mà phản đối

Trái nghĩa

sửa
  1. achter
  2. tegen