Tiếng Hà LanSửa đổi


Giới từSửa đổi

voor

  1. trước: ở trước mặt của
  2. cho: dành, định cho
  3. voor, vóórtrước: nhanh hơn

Trái nghĩaSửa đổi

Liên từSửa đổi

voor

  1. trước khi

Đồng nghĩaSửa đổi

voordat

Trái nghĩaSửa đổi

nadat

Phó từSửa đổi

voor

  1. trước
  2. mà phản đối

Trái nghĩaSửa đổi

  1. achter
  2. tegen