Tiếng Hà Lan

sửa

Giới từ

sửa
voor, vóórtrước khi