Tiếng Hà Lan Sửa đổi

Giới từ Sửa đổi

voor, vóórtrước khi