Tiếng Girirra Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

uur

 1. vùng đất bằng phẳng.

Tham khảo Sửa đổi

Tiếng Hà Lan Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

Dạng bình thường
Số ít uur
Số nhiều uren
Dạng giảm nhẹ
Số ít uurtje
Số nhiều uurtjes

uur gt (số nhiều uren, giảm nhẹ uurtje gt)

 1. giờ, tiếng đồng hồ, khoảng thời gian bằng 60 phút
  Een dag duurt 24 uur.
  Một ngày lâu 24 giờ.
 2. giờ, một phần của ngày lâu một tiếng đồng hồ
  Het is tien uur.
  Mười giờ rồi.
 3. thời điểm
  Ga je op dit uur nog eten?
  Bây giờ bạn vẫn đi ăn hả?