Tiếng Anh sửa

Tính từ sửa

unavailable

  1. Không sẵn sàng để dùng; không dùng được.
  2. Không có giá trị (vé xe... ).

Tham khảo sửa