Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cách biến
cấp không biến biến bộ phận
traag trage traags
so sánh trager tragere tragers
cao nhất traagst traagste

traag (dạng biến trage, cấp so sánh trager, cấp cao nhất traagst)

  1. Chậm chạp: không bằng nhiều tốc độ, cần phải có nhiều thời gian.

Trái nghĩaSửa đổi

Phó từSửa đổi

Sự biến
traag
so sánh trager
cao nhất traagst

traag

  1. Chậm chạp: bằng cách không nhiều tốc độ.

Trái nghĩaSửa đổi