Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

totalled

  1. Quá khứphân từ quá khứ của total.

Chia động từSửa đổi