Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

thought

  1. Quá khứphân từ quá khứ của think.

Chia động từSửa đổi