Tiếng ViệtSửa đổi

Danh từSửa đổi

thời tiết: tình trạng của quyển khí ở lúc và nơi nào đó

DịchSửa đổi