Tiếng Việt sửa

Danh từ riêng sửa

tháng sáu

  1. Từ sai chính tả của tháng Sáu.