Tiếng Việt

sửa

Danh từ riêng

sửa

tháng sáu

  1. Từ sai chính tả của tháng Sáu.