take someone's word for it

Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

take someone's word for it

  1. Tin tưởng lời hứa của ai đó.
    Don't take my word for it. — Không chỉ tôi nói vậy đâu.