Tiếng Chứt sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

tèn

  1. (Rục) đèn.

Tiếng Tày Sa Pa sửa

Danh từ sửa

tèn

  1. đền.