Tiếng Na Uy sửa

Tính từ sửa

Các dạng Biến tố
Giống gđc svensk
gt svensk
Số nhiều svenske
Cấp so sánh
cao

svensk

  1. Thuộc về Thụy-Điển. Tiếng Thụy-Điển.
    svenske skoger

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa