Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

surprised

  1. Quá khứphân từ quá khứ của surprise

Chia động từSửa đổi

Tính từSửa đổi

surprised

  1. (+at) Ngạc nhiên.

Tham khảoSửa đổi