Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

stola số nhiều stolae

  1. Áo ngoài dài phụ nữ.

Tham khảo sửa