Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

solved

  1. Quá khứphân từ quá khứ của solve

Chia động từSửa đổi