sixty-fourth note

Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

sixty-fourth note (số nhiều sixty-fourth notes)

  1. (  Mỹ,   Canada; âm nhạc) Nốt móc tư.

Đồng nghĩaSửa đổi