Tiếng Anh sửa

Từ nguyên sửa

Từ self- (“tự”) + awareness (“sự nhận thức”).

Danh từ sửa

self-awareness (không đếm được)

  1. Xem self-aware