Tiếng Anh

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ self- (“tự”) + awareness (“sự nhận thức”).

Danh từ

sửa

self-awareness (không đếm được)

  1. Xem self-aware