Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈpruːv]

Ngoại động từSửa đổi

prove ngoại động từ, động tính từ quá khứ (từ cổ,nghĩa cổ) proven /ˈpruːv/

 1. Chứng tỏ, chứng minh.
  to prove the truth — chứng tỏ sự thật
  to prove one's goodwill — chứng tỏ thiện chí của mình
  to prove oneself to be a valiant man — chứng tỏ mình là một người dũng cảm
 2. Thử (súng... ); (toán học) thử (một bài toán); (ngành in) in thử (một bản khắc... ).
 3. (Từ cổ,nghĩa cổ) Thử, thử thách.
  to prove the courage of somebody — thử thách lòng can đảm của ai

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

prove nội động từ /ˈpruːv/

 1. Tỏ ra, chứng tỏ.
  what he said proved to be true — những điều hắn nói tỏ ra là đúng

Thành ngữSửa đổi

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi