Tiếng AnhSửa đổi

 
plus

Giới từSửa đổi

plus

 1. cộng: (về toán học) sự đọc của dấu +

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

plus /plys/

 1. Hơn.
  La santé est plus précieuse que tout — sức khỏe là quý hơn hết
 2. Càng.
  Plus on le connaît, plus on l’estime — càng biết nó người ta càng quý nó
 3. (Không) Còn, (không) nữa.
  Il n'a plus un sou — nó
  Il n'est plus fatigué — nó không mệt nữa
  à plus forte raison — xem fort
  au plus — nhiều nhất là
  Au plus tôt — xem tôt
  bien plus — xem bien
  d’autant plus — xem autant
  de plus — xem de
  de plus en plus — xem de
  des plus — nhất, vào hạng hơn cả
  en plus — thêm vào
  il y a plus — còn hơn nữa
  le plus — nhất
  Le plus beau — đẹp nhất
  ni plus ni moins — không hơn không kém
  non plus — cũng không
  on ne peut plus — hết sức
  Il est on ne peut plus heureux — hắn hết sức sung sướng
  plus de — quá, hơn
  Il était plus de minuit — lúc ấy đã quá nửa đêm
  plus de moitié — hơn phân nửa+ không còn nữa, đâu còn
  iI est minuit, plus de passant — đã nữa đêm, không còn khách qua lại nữa+ ước gì không còn; thôi đừng nữa
  Plus de guerres ! — ước gì không còn chiến tranh
  Plus de bruit ! — thôi đừng làm ồn nữa!
  plus ou moins — ít nhiều
  qui plus est — hơn nữa
  qui plus qui moins — người nhiều kẻ ít
  sans plus — không thêm gì nữa
  tout au plus — nhiều nhất là

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực plus
/plys/
plus
/plys/
Giống cái plus
/plys/
plus
/plys/

plus /plys/

 1. Thêm, cộng với.
  Deux plus trois font cinq — hai cộng ba là năm
  une malle, deux valises plus un grand paquet — một cái hòm, hai cái va li thêm một gói lớn

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
plus
/plys/
plus
/plys/

plus /plys/

 1. Số nhiều nhất; số cao nhất; cái nhiều nhất.
  Le plus qui'il obtiendra — số nhiều nhất mà nó nhận được
 2. (Toán học) Dấu cộng.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Dấu toán họcSửa đổi

plus

 1. cộng: (về toán học) sự đọc của dấu +