Tiếng LitvaSửa đổi

Số từSửa đổi

pìrmas (gc pirmà)

  1. Thứ nhất.