Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

piling

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của pile.

Chia động từSửa đổi