Tiếng Anh sửa

Động từ sửa

pieces

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của piece

Chia động từ sửa