Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc passiv
gt passivt
Số nhiều passive
Cấp so sánh
cao

passiv

 1. Thụ động, tiêu cực.
  Tilskuerne forholdt seg passive.
  et passivt medlem
  passiv motstand — Sự chống đối tiêu cực.
  passiv røyking — Sự hít hơi khói do người khác hút thuốc.
 2. (Văn) Thể thụ động, bị động.
  "å bli hentet" er passiv av "å hente".
  "å sies" er passiv av "å si".
  en passiv verbalform

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi