Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

pact /ˈpækt/

  1. Hiệp ước, công ước.

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa