Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

go + on, có liên hệ với cụm động từ go on.

Tính từSửa đổi

ongoing

  1. Đang trong quá trình tiến hành.

Đồng nghĩaSửa đổi