Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɔj˧˧ ŋɔp˧˥ŋɔj˧˥ ŋɔ̰p˩˧ŋɔj˧˧ ŋɔp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɔj˧˥ ŋɔp˩˩ŋɔj˧˥˧ ŋɔ̰p˩˧

Tiếng Seneca Sửa đổi

  1. Con chó ngoi ngóp mãi mới vào bờ được.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi