Tiếng Hà LanSửa đổi


Thán từSửa đổi

neen

  1. không, chưa: chỉ sự phủ định, dạng một ít hơn hình thức của nee

Đồng nghĩaSửa đổi

nee

Trái nghĩaSửa đổi

ja