Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

naming

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của name.

Chia động từSửa đổi