Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔj˨˩ ta̰ːʔŋ˨˩no̰j˨˨ ta̰ːŋ˨˨noj˨˩˨ taːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˨˨ taːŋ˨˨no̰j˨˨ ta̰ːŋ˨˨

Danh từ sửa

nội tạng

  1. Xem phủ tạng

Dịch sửa

Tham khảo sửa