Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 
most

Tính từSửa đổi

most cấp cao nhất của much & many

 1. Lớn nhất, nhiều nhất.
 2. Hầu hết, phần lớn, đa số.
  most people think so — hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy
  in most cases — trong hầu hết các trường hợp

Thành ngữSửa đổi

 • for the most part: Xem Part.

Phó từSửa đổi

most

 1. Nhất, hơn cả.
  the monkey is the most intelligent of all animals — trong tất cả các loại khỉ là thông minh nhất
  what most surprises me is that... — điều làm cho tôi ngạc nhiên hơn cả là...
 2. Lắm, vô cùng, cực kỳ.
  this is a most interesting book — đây là một cuốn sách hay lắm
  most likely — chắc chắn lắm

Danh từSửa đổi

most

 1. Hầu hết, phần lớn, phần nhiều, đa số, tối đa.
  most of the time — phần lớn thời gian
  most of the people — đa số nhân dân
 2. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) cái cừ nhất, cái chiến nhất.

Thành ngữSửa đổi

 • at [the] most
 • at the very most: Tối đa, không hơn được nữa.
 • to make the most of: Tận dụng.

Tham khảoSửa đổi