Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từ Sửa đổi

mast /ˈmæst/

  1. Cột buồm.
  2. Cột (thẳng và cao).
    radio mast — cột raddiô

Thành ngữ Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

mast /ˈmæst/

  1. Quả sồi (để làm thức ăn cho lợn).

Tham khảo Sửa đổi