theo em thì lưỡng kim co nghĩa là kim loại mang tính phi kim hoặc kim loại được tạo từ 2 kim loại khác nhau.