Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jumped

  1. Quá khứphân từ quá khứ của jump.

Chia động từSửa đổi