Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

further cấp so sánh của far

 1. Xa hơn nữa, bên kia.
  on the further side of the hill — ở phía bên kia của quả đồi
 2. Thêm nữa, hơn nữa.
  to need further help — cần thêm sự giúp đỡ
  one or two further details — một hay hai chi tiết thêm nữa
  till further notice — cho đến khi có yết thị mới

Phó từSửa đổi

further cấp so sánh của far

 1. Xa hơn nữa.
  to go further — đi xa hơn nữa
  it's not further than a kilometer from here — cách đây không đến một kilômét
 2. Thêm nữa, hơn nữa.

Thành ngữSửa đổi

 • to enquire further:
  1. Điều tra thêm nữa.
   I don't know any further — tôi không biết gì thêm nữa

Ngoại động từSửa đổi

further ngoại động từ

 1. Đẩy mạnh, xúc tiến; giúp cho.
  to further a movement — đẩy mạnh một phong trào

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi