Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈfəŋk.ʃən/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

function /ˈfəŋk.ʃən/

 1. Chức năng.
  procreative function — chức năng sinh sản
 2. nhiệm vụ, trách nhiệm.
  the functions of a judge — nhiệm vụ của quan toà
 3. Buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng.
 4. (Toán học) Hàm, hàm số.
 5. (Hoá học) Chức.

Ghi chú sử dụng

sửa
nhiệm vụ, trách nhiệm

Thường viết ở dạng số nhiều

Nội động từ

sửa

function nội động từ+ (functionate) /'fʌɳkʃneit/ /ˈfəŋk.ʃən/

 1. Hoạt động, chạy (máy).
 2. Thực hiện chức năng.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa