Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

ex /ˈɛks/

  1. (Thương nghiệp) Từ, bán từ, bán tại (hàng hoá).
    ex ship — từ tàu (chở hàng)
    ex store — từ cửa hàng
    price ex works — giá bán tại nhà máy

Tham khảo sửa