Tiếng Anh

sửa

Từ viết tắt

sửa

esa

  1. Cơ quan không gian châu Âu (viết tắt của European Space Agency).

Tham khảo

sửa