Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

an end, the end

  1. Sự kết thúc
  2. đầu, đuôi, đoạn cuối, cuối cùng
    in the end - đến cuối cùng
  3. Giới hạn

Trái nghĩa

sửa

Thành ngữ

sửa

Động từ

sửa

to end

  1. kết thúc
  2. kết liễu
    to end one's life - tự kết liễu

Đồng nghĩa

sửa

Trái nghĩa

sửa