Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

empresas gc số nhiều

  1. Xem empresa.

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
empresa empresas

empresas gc số nhiều

  1. Xem empresa.

Đồng nghĩaSửa đổi