Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

documented

  1. Quá khứphân từ quá khứ của document.

Chia động từSửa đổi