Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /dɪ.ˈmæn.diɳ.li/

Phó từ sửa

demandingly /dɪ.ˈmæn.diɳ.li/

  1. Xem demanding

Tham khảo sửa